Catàleg de Serveis

Oficina Tècnica i Gestió de serveis
 • Coordinar equips tècnics de les diferents capes tecnològiques
 • Crear actas i realitzar informes periòdics de seguiment dels indicadors servei
 • Realitzar informes periòdics de capacitat i disponibilitat i d'incidències sota petició
 • Propostes de millora del servei
 • Establir i acordar amb el client els escalats a seguir
 • Establir i acordar amb el client la monitorització escaient segons la criticitat dels seus processos productius
 • Notificar l'existencia d'incidències i fer seguiment periòdic informant del seu estat fins a la seva resolució
 • Anàlisi de informes EWA
 • Revisar i recomanar la instal·lació de pegats o upgrades
 • Planificació i gestió de sol·licituds de canvi
 • Alertar sobre possibles problemes o punts a considerar a l'aplicació de canvis
 • Crear i mantenir la documentació necessaria per la prestació del servei
 • Crear i mantenir i acordar amb els responsables del client els procediments tècnics
 • Gestió i actualització del catàleg de serveis
 • Instal·lació de nous productes i configuració dels mateixos
 • Migracions de productes (aplicatiu SAP, base de dades o sistema operatiu) o còpies heterogènies
 • Upgrades de versió o aplicació de Enhancement Packages (EhPs)
 • Seguiment, proposta i us de serveis de verificació SAP
 • Suport SAP Basis a projectes funcionals
 • Conversions a unicode
Administració de productes SAP
 • Registre de claus de desenvolupador i d'objectes a Portal OSS SAP
 • Administració de l'spool: altes i baixes d'impressores, desbloqueig de cues i gestió de servidors d'impressió
 • Gestió d'usuaris o grups de SAP
 • Desbloqueig i password resets
 • Gestió d'autoritzacions (rols i perfils)
 • Gestió d'ordres de transport
 • Obertura de connexions per suport tècnic de SAP
 • Realització de còpies de mandant
 • Realització de system copy o còpies homogènies
 • Check de disponibilitat i accés als entorns SAP
 • Manteniment de la informació dels sistemes SAP a Portal OSS SAP
 • Gestió, control i auditoria de llicències SAP
 • Manteniment del sistema de transports
 • Monitorització de SAP Connect
 • Revisió del consum dels buffers i memória extesa i Heapdels sistemes
 • Anàlisi i aplicació de millores recollides als informes EWA
 • Anàlisi de temps de resposta de processos executats
 • Monitorització, anàlisi i administració de IDOCs, batch input i entrades ALE
 • Monitorització, anàlisi i administració d'interfaces qRFC-tRFC
 • Gestió del client NWBC
 • Control de versions del software dels servidors i clients segons les recomanacions de SAP per evitar obsolescències i pèrdua de suport
 • Configuració i manteniment de la monitorització dels sistemes mitjançant Solution Manager
 • Aplicació de Support packages
 • Kernel Updates
 • Obertura i gestió de notes o peticions de suport al Portal SAP
 • Suport a altres equips per a la resolució d'incidències funcionals o tècniques
 • Suport als usuaris en incidències tècniques al software client (SAPGUI-SAPLogon, client PCM,...)
 • Anànalisi i aplicació de notes SAP
 • Check de logs i dumps
 • Activació de traces sistema i suport al debug d'errors
 • Reprocés i ⁄ o escalat de jobs fallits segons procediments establerts amb client
 • Identificació anàlisi i solució de problemes de rendiment al sistema
 • Gestió de bloquejos i actualitzacions
 • Activació de Business Functions (SFW5)
 • Gestió dels objectes pendents d'ajustar a SPAU i SPDD
 • Check de consistència després d'instal·lacions, aplicació de pegats o copies de mandant
 • Gestió de mandants
 • Gestió de RFCs i serveis SICF
 • Gestió dels modes d'operació - Quantitat i distribució de workprocesses
 • Configuració de jobs tècnics
 • Configuració de grups de logon
 • Configuració d'idiomes
 • Configuració de l'enviament de correus electrònics a través d'un servidor de correu del client
 • Configuració de SAP Router
 • Configuració de SAP J2EE
 • Configuració tècnica de WebServices
 • Configuració tècnica de Workflow
 • Configuració tècnica de repositoris Documentum o Opentext
 • Gestió integral i auditoria de la seguretat dels entorns
 • Gestió d'Audit Log
 • Revisió i aplicació de notes de seguretat SAP
 • Gestió de certificats, CAs i manteniment de PSEs
 • Generació i custodia d'evidències per auditories
 • Auditoria, manteniment i custodia dels usuaris genèrics, tècnics i administradors
Administració d'Integracions
 • Configuració d'entorns SAP Backend per a l'ús de PI o PO
 • Check tècnic de PI o PO post entrada en producció d'interfases, canals i adaptadors
 • Ajustament i configuració d'aplicacions J2EE
 • Configuració del sistema de transports a PI o PO
 • Manteniment del SLD i Content Update per ESR
 • Gestió de certificats
 • Monitorització, escalat i operació de canals de comunicació, cues, backlog i missatges PI o PO
 • Monitorització d'elements PI o PO (Iengine, AEX, adaptadors, cache,...)
 • Arxivat i esborrat de missatges
 • Anàlisi de missatges erronis
 • Planificació, execució i monitorització de tasques de housekeeping
 • Creació i manteniment d'un catàleg integracions segons les indicacions del client
 • Suport tècnic a equips funcionals en la configuració de integracions
 • Gestió de transports PI o PO
 • Gestió d'usuaris, rols i autoritzacions
Bases de dades
 • Revisió l'estat operatiu de les instancies de Base de Dades (HANA, Oracle, SQL Server, Sybase, MaxDB i IBM DB2)
 • Control de l'ús de recursos de CPU, Memòria RAM i paginació, espai a disc i xarxa
 • Estat de les rèpliques i de les còpies de seguretat
 • Anàlisi de les taules que més creixen o s'empren
 • Revisió d'alertes del motor de la base de dades
 • Instal·lació i Gestió de bases de dades HANA, Oracle, SQL Server, Sybase, MaxDB i IBM DB2
 • Transport de rols i Delivery-Units entre entorns HANA
 • Realitzar informes periòdics de capacitat i disponibilitat i d'incidències sota petició
 • Suport tècnic al arxivat i Data Tiering
 • Reorganitzacions i regeneració d'estadístiques de taules amb pèrdua de rendiment
 • Control de versions del software respecte el recomanat per SAP per evitar obsolescències o pèrdua de suport
Infraestructura
 • Control de l'ús de recursos de CPU, Memòria RAM i paginació, espai a disc i xarxa
 • Anàlisi i ajustament de recursos i rendiment en sistema operatiu
 • Anàlisi i ajustaments en capa de virtualització (VMware o Hyper-V)
 • Administració completa del Sistema Operatiu
 • Elaboració de shell scripts per tasques de manteniment bàsiques
 • Configuració de Backup
 • Programació d'execució de tasques o processos batch
 • Aprovisionament de recursos en Cloud Públic (AWS, Azure o Google Cloud) o privat
 • Aprovisionament de hardware On-Premise
 • Compra y gestió de llicències
 • Instal·lació de hipervisors (motor de virtualització Hyper-V o VMware)
 • Instal·lació de Sistemes Operatius (Windows o Linux)
 • Configuració de Firewall i VPN
 • Configuració de software de monitorització
Tornar amunt